Yönetmelik

Resmî Gazete

17 Ağustos 2021 SALI

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek

yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, küresel gelişim ve değişim sürecinde aile olma ve aile kalabilme bilincini artırmak, Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu, dinamik bir aile profili geliştirmede ailenin devamlılığı için eşlerin iş birliğini öne çıkarmak, ailenin devamlılığında ailenin tüm üyelerinin önemini açığa çıkarmak, aile olmanın değerini korumak ve savunmak, akademide kadın ve aile çalışmalarını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsellik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ailenin eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve mesleki yaşamdaki konumlarıyla ilgili olarak bilimsel

araştırmalar yapmak, yeni yöntemler uygulamak ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, süregelen çalışmaları desteklemek.

b) Aileyi temel alarak, kadın ve aile çalışmaları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası çalıştay, panel, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzeri çalışmaları takip etmek.

c) Kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapan ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapanların bir araya gelmesini sağlamak ve iletişimlerini güçlendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde kadın ve aile konusunda farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek.

d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.

f) Akademik personel ve Üniversite öğrencilerini, Merkezin amacı doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

Sayı : 31571

page1image64218112 page1image64218496 page1image64211968 page1image64214464

g) Bölgede ailenin kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Çankırı ilindeki ailelerin durumunu belirleyecek araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusu ile ilgili arşiv oluşturmak ve konuyla ilgili bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

h) Toplumsal hayata katılamamış olan ailelerde anne ve çocuklar için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilinçli anne olma üzerine çalışmalar yapmak.

ı) Sağlıklı ailenin devamlılığı ile ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak.

i) Tüm mesleki alanlarda aile olma/kalma bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak.

j) Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak ve ailenin devamlılığına ilişkin deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak.

k) Kadın ve aile konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, politika önerilerinde bulunmak ve politikaların takibinde destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre

ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Hazırlanan projeleri Merkezin amacı doğrultusunda yönetmek.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her

türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy birliği veya çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici veya sürekli çalışma gruplarının kurulmasını Rektöre teklif etmek ve bunların görevlerini düzenlemek.

c) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla, Merkezin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.